Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

//องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสารใหม่ ดังนี้ โทรศัพท์ 077-953-121 และ 077-953-122 (ระบบอัตโนมัติ) ส่งโทรสาร กด 19 // ระวัง !! โรคมือเท้าปาก เป็นโรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็กโดยเฉพาะเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี มักมีการระบาดช่วงฤดูฝน สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่มเอนเตอโรไวรัส มีหลายสายพันธุ์ ส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง กรณีที่มีสมองอักเสบร่วมด้วย มักเกิดจากเชื้อเอนเตอโรไวรัส 71 หรือ อีวี 71 มีอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้
 

real time statistics

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 10/07/2557
 

 

 
1. จัดให้มีและบำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
และโครงสร้างพื้นฐานอย่างเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
2. ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนด้านการศึกษาทุกระบบ
3. ส่งเสริม สนับสนุนด้านสาธารณสุข
4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม
5. ส่งเสริมด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
6. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
7. ส่งเสริม สนับสนุนการเล่นกีฬา และนันทนาการ
8. ส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่
9. ส่งเสริม อนุรักษ์ฟื้นฟู บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Copyright © by Subdistrict Administrative Organization Bantumneab.