Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

//องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสารใหม่ ดังนี้ โทรศัพท์ 077-953-121 และ 077-953-122 (ระบบอัตโนมัติ) ส่งโทรสาร กด 19 // ระวัง !! โรคมือเท้าปาก เป็นโรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็กโดยเฉพาะเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี มักมีการระบาดช่วงฤดูฝน สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่มเอนเตอโรไวรัส มีหลายสายพันธุ์ ส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง กรณีที่มีสมองอักเสบร่วมด้วย มักเกิดจากเชื้อเอนเตอโรไวรัส 71 หรือ อีวี 71 มีอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้
 

real time statistics

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 10/07/2557
 

 

 
โครงการธนาคารขยะ ร่วมกับโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ
ประเมินหมู่บ้าน ลดโรค หมู่ที่1บ้านคีรีวงค์
โครงการรณรงค์และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 2557
โครงการอนาคตนักเรียนไทยเผยแพร่สมุนไพรสู่ชุมชน
กิจรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ไข้มาลาเรีย
พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่
โครงการ อส.น้อย รุ่นที่ 2
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ตำบลบ้านทำเนียบ ณ โรงเรียน อสม.บ้านหนองบัว จังหวัดตรัง
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ (สปสช.)
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมพิษสุนัขบ้า ปี 2556
อบต.ท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ได้มาศึกษาดูงานด้านกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลบ้านทำเนียบ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางพัฒนากองทุน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบ จัดอบรมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ในการดูแลรักษาเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่อง เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบ จัดอบรมโครงการธนาคารขยะขึ้น
ณ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านทำเนียบ เพื่อให้เด็กได้รู้คุณค่าของขยะ สามารถนำมาดัดปลงให้เกิดประโยชน์ และสร้างรายได้ให้กับตนเอง ส่งผลให้เโรงเรียนสะอาด และยังสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อน เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555
โครงการ "อบรมทักษะการพูดในที่ชุมชน
ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบ
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555
อบต.บ้านทำเนียบมอบชุดสำหรับเจ้าหน้าที่ อสม.ตำบลบ้านทำเนียบ สำหรับฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านทำเนียบ รับการนิเทศผลการดำเนินงานจากคณะกรรมการพัฒนาและประกวดกองทุนฯ และเป็นตัวแทนระดับอำเภอเพื่อเสนอผลการดำเนินงานกองทุนระดับจังหวัด ได้รับรางวัล อันอับที่ 3 ระดับจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบ ได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพ อสม.ตำบลบ้านทำเนียบ โดยมีการศึกษาดูงาน ณ รพสต.สี่แยกสวนป่า ต.วังหิน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช และ รพสต.บ้านบ่อทราย ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพยอม จ.พัทลุง
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านทำเนียย ร่วมกับ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลบ้านทำเนียบ ได้ดำเนินโครงการ อสม น้อย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กได้รับความรู้และเป้นเครือข่ายในการดำเนินงานด้านสุขภาพ พร้อมพัฒนาเป็น อสม.รุ่นใหญ่ต่อไป ในวันที่ 21มิถุนายน 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบ ร่วมกับ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุบ้านทำเนียบ
ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลบ้านทำเนียบ และศึกษาดูงาน ณ สถาณที่ต่าง ๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบ ร่วมกับ อาสาปศุสัตว์ตำบลบ้านทำเนียบ
ดำเนินกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้านประจำปี 2555
ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 9
ระหว่างวันที่ 12 - 28 มีนาคม 2555
นายกสุรเดช ปานเดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบ
ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทำเนียบ และ อสม.
ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและมอบชุดส่งเสริมสุขภาพเพืนกำลังใจกับผู้ป่วยเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านทำเนียบ จัดอบรมโครงการสร้างและใช้
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (Strategic Route Map)
เพื่อให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาวะ
โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านทำเนียบ
ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
และโรงเรียน อสม. โดยมีคณะกรรมการกองทุนฯ อสม. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านทำเนียบ
เจ้าหน้าที่อบต.บ้านทำเนียบ เข้าร่วมประมาณ 50 คน
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ณ รพ.สต. บ้านไม้ขน อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
การเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานธนาคาร
ขยะให้กับคณะทำงานธนาคารขยะ
โรงเรียนบ้านน้ำราด และโรงเรียนบ้านทำเนียบ
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบ
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2554
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต. บ้านทำเนียบ
ครั้งที่ 1/2554 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบ
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554
การประชุมแกนนำ อสม. และให้ความรู้"วิธีการใช้งานและการดูแลรักษาเครื่องพ่น
หมอกควัน" โดยหัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.3
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบ
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2554

อบต.บ้านทำเนียบจัดโครงการอบรม
จัดตั้งธนาคารขยะในโรงเรียน เมื่อวันที่
14 และ 21 กันยายน 2553
ณ อบต.บ้านทำเนียบ

จัดนิทรรศการหมู่บ้านจัดการสุขภาพ
ณ สนามที่ว่าการอำเภอคีรีรัฐนิคม
จังหวัดสุราษฏร์ธานี ร่วมกับ อสม.
ตำบลบ้านทำเนียบ


โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
สถานที่ผลิตและจำหน่ายอาหาร
วันที่ 17 กันยายน 2553
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านทำเนียบ

โครงการนำผู้สูงอายุทัศนศึกษานอกสถานที่ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบ ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2554

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ตำบลบ้านทำเนียบ ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2554 ณ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม และกาญจนบุรี โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบ

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Copyright © by Subdistrict Administrative Organization Bantumneab.