Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

//องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสารใหม่ ดังนี้ โทรศัพท์ 077-953-121 และ 077-953-122 (ระบบอัตโนมัติ) ส่งโทรสาร กด 19 // ระวัง !! โรคมือเท้าปาก เป็นโรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็กโดยเฉพาะเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี มักมีการระบาดช่วงฤดูฝน สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่มเอนเตอโรไวรัส มีหลายสายพันธุ์ ส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง กรณีที่มีสมองอักเสบร่วมด้วย มักเกิดจากเชื้อเอนเตอโรไวรัส 71 หรือ อีวี 71 มีอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้
 

real time statistics

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 10/07/2557
 

 

 
แผนพัฒนาสามปี
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด
แผนยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์การสร้าางความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.2560-2563)
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่นคงของชาติ
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ที 4 การส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน
5. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
6. ยุทธศาสตร์ที 6 ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเทียว และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
8. ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ
9. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Copyright © by Subdistrict Administrative Organization Bantumneab.