Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ทุกชีวีสุขภาพดี มีพลานามัย ห่างไกลโรค

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสารใหม่ ดังนี้ โทรศัพท์ 077-953-121 และ 077-953 -122 (ระบบอัตโนมัติ) ส่งโทรสาร กด 19

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกองทุน

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น คือ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือ พื้นที่ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟู สมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ ที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต โดยมีกรอบการใช้งบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดังต่อไปนี้ 
      1.งบนี้ใช้ได้เฉพาะการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพและสนับสนุนการรักษาระดับปฐมภูมิเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อการสงเคราะห์ทุกประเภท 
      2.การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ เน้น เป็นการจัดแบบรายชุมชน หมายความว่า คนทุกๆ คน สามารถมีส่วนร่วมกิจกรรมได้ เช่น คนพิการ ทุกคน เยาวชนทุกคน สามารถที่จะได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน ไม่จัดให้เฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น 
      3.ทุกโครงการต้องได้รับความเห็นชอบ อนุมัติจากคณะกรรมการเท่านั้น (ใช้ฉันทามติไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ) 
     4.งบประมาณนี้ไม่สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงและสิ่งก่อสร้างทุกประเภท เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน อาคาร สถานที่ ยกเว้น 
      4.1 ครุภัณฑ์ด้านการส่งเสริม ป้องกันโรค เช่นเครื่องวัดความดัน เครื่องตรวจเบาเหวาน เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องชั่งน้ำหนัก สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานโครงการหรือชุมชนหรือหน่วยบริการขอรับการสนับสนุน ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับความจำเป็น เหมาะสม (ไม่กระทบ) กับสถานการณ์ทางการเงินของกองทุน ฯ และคณะกรรมการบริหารกองทุนเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้การดำเนินการจัดซื้อให้เป็นไปตามระเบียบของกองทุนนั้นๆ และครุภัณฑ์ดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียนเป็นของกองทุน ฯ ยกเว้น การจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย ยังไม่สามารถดำเนินการได้ 
      4.2 ครุภัณฑ์ด้านการบริหารจัดการของกองทุน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ป้ายกองทุนฯ สามารถจัดซื้อได้ไม่เกิน 20,000 บาทต่อหน่วย ทั้งนี้ต้องอยู่ในวงเงินร้อยละ 10 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนฯ ในปีนั้น ๆ และต้องขึ้นทะเบียนเป็นของกองทุนฯ 
      5 การศึกษาดูงานไม่สามารถดำเนินการได้ ยกเว้น กรณีคณะกรรมการกองทุนฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกองทุน ฯ เท่านั้น 
      6.กรณีที่ต้องการทำโครงการตรวจสุขภาพประชาชน โดยการจ้างบริษัทเอกชน เช่น คลินิกที่มีรถโมบายตรวจสุขภาพนอกพื้นที่ ต้องทำหนังสือมาที่สำนักงานสาธารณสุขเพื่อตรวจสอบการขออนุญาตดำเนินกิจการของคลินิกดังกล่าวก่อนทำโครงการ หากต้องการดำเนินการ แนะนำให้ใช้บริการของโรงพยาบาลในพื้นที่ (เนื่องจากคลินิกส่วนใหญ่ไม่ได้รับอนุญาตให้ออกไปให้บริการนอกพื้นทีได้) กรณีโรงพยาบาลเอกชนให้แจ้งขออนุญาตที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดก่อนออกดำเนินการทุกครั้ง 
      7.การดำเนินการอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนด ให้ดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ระเบียบของกองทุนนั้น ๆ กำหนด และมติของคณะกรรมการทั้งนี้การกำหนดระเบียบหรือ ปรับปรุงระเบียบกองทุนทุกครั้ง ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนฯ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเท่านั้น 
โครงการจัดตั้งระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเทศบาล ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2552

โครงการ/กิจกรรมเด่น

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านทำเนียบ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการสุขภาพ และได้รับรางวัลกองทุนหลักประกันสุขภาพดีเด่นระดับจังหวัด ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2556

ท่านสามารถดูกิจกรรมอื่น ๆที่ผ่านมาโดยคลิ๊กที่นี่

© 2013  งานวิชาการและประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบ